• DSC00066
 • DSC00065
 • DSC00063
 • DSC00062
 • DSC00059
 • DSC00057
 • DSC00047
 • DSC00032
 • DSC00026
 • IMG 5369

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ? ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ชื่อโครงการเรียกชื่อย่อๆ ว่า ?โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน?

 • พลังงานทดแทน

  010
  จากการที่บ้านเปร็ดในอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งแนวชายฝั่ง และดินที่สามารถปลูกพืช ผลไม้ต่างๆ ได้ผลดี ส่งผลให้แหล่งทรัพยากรเหล่านั้นสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือก จากการจัดเวทีกลุ่มพลังงานพบว่าบ้านเปร็ดในใช้แหล่งพลังงานทางเลือกสำคัญๆ ดังนี้

  อ่านต่อ...

 • การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน


  ชาวเปร็ดในมีความพยายามในการใช้พลังของชุมชนในการร่วมรักษาพื้นที่ป่าโดยผ่านกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ช่วยสนับสนุน จนกระทั่งต่อมาร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และร่วมกันซื้อพื้นที่ป่านากุ้งร้างสำหรับปลูกป่าชายเลน รวมทั้งการมีพื้นที่งอกบริเวณชายฝั่งทะเลของชุมชนใกล้เคียง

 • การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ


  การกัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝั่ง การฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แนวชายฝั่งเกิดการถอยร่น จากการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี ค.ศ. 1987 กับ ค.ศ. 2008 พบการกัดเซาะชายฝั่งยาว 4 กิโลเมตร แนวป่าชายเลนถอยร่นเข้าไปราว 50 เมตร

 • ทรัพยากรประมง


  เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมขึ้นจากประโยชน์เดิมของป่าชายเลน เช่น ภูมิปัญญาในการจับปู ที่ต้องเรียนรู้ระบบนิเวศและวงจรชีวิตปู ซึ่งองค์ความรู้นี้ต้องมีการจัดวงเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการจับปูขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากการจับปูไม่ใช่แค่เพียงการหาเลี้ยงชีพ แต่ยังแฝงไปด้วยศาสตร์ต่างๆ ทั้งการสังเกตธรรมชาติ เข้าใจวิถีน้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน

12 Sep 2014

โครงการห้องสมุดมีชีวิตปี 1 รร.บ้านเปร็ดใน

      ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมดีๆ ที่ชาว N Health จากร.พ.กรุงเทพ-ตราด จับมือร่วมแรงทำกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ "โครงการห้องสมุดมีชีวิตปี 1 รร.บ้านเปร็ดใน จ.ตราด" ต่างก็สุขใจกันไปทั้งผู้ให้และผู้รับ

Read more...
9 Sep 2014

ไผ่ : พืชเอนกประสงค์และการปลูกไผ่รวกดำที่บ้านเปร็ดใน

ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ผู้อำนวยการงานป่าไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้เกียรติมาบรรยายและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไผ่และการปลูกไผ่รวกดำให้กับชาวชุมชนบ้านปร็ดใน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด หลังจากที่อบรมให้ความรู้เสร็จแล้วนั้น ได้นำกล้าพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าเหง้าไผ่ โดยเหง้าที่ใช้ในการปลูกครั้งนี้คือเหง้า ไผ่รวกดำที่พร้อมใช้ปลูก นำไปปลูกในเขตพื้นที่ป่าสงวน ม.2 ของบ้านเปร็ดในและได้แจกให้กับชาวบ้านนำกลับไปทดลองปลูกอีกด้วย

Read more...
7 Aug 2014

แนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น : การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคประชาชน

            จากครั้งที่แล้วเราพูดถึงโครงสร้างต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบโครงสร้างแข็ง มีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก ต้องมีบริษัทฯหรือวิศวกรมาทำการศึกษา ทำการออกแบบ ต้องมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ มาทำการก่อสร้าง ฯลฯ   แต่ถ้าพื้นที่นั้นถูกกัดเซาะแล้วชาวบ้านเริ่มเดือดร้อน หรือ ต้องการป้องกันหรือชะลอปัญหาไว้ก่อนที่จะขยายใหญ่โตหรือรุนแรง แต่ไม่มีงบประมาณ ไม่มีทุน ไม่มีหน่วยงานที่มีงบประมาณมาช่วย หรือพื้นที่ไม่สามารถทำโครงสร้างขนาดใหญ่ๆ หรือสุดท้ายเคยมีตัวอย่างทำแล้วแต่ไม่ได้ผล และชุมชนไม่ต้องการโครงสร้างแข็งขนาดใหญ่ๆดังกล่าว แล้วจะทำอย่างไร ?

Read more...
7 Aug 2014

แนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น : การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคประชาชน

        จากครั้งที่แล้วเราพูดถึงโครงสร้างต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบโครงสร้างแข็ง มีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก ต้องมีบริษัทฯหรือวิศวกรมาทำการศึกษา ทำการออกแบบ ต้องมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ มาทำการก่อสร้าง ฯลฯ   แต่ถ้าพื้นที่นั้นถูกกัดเซาะแล้วชาวบ้านเริ่มเดือดร้อน หรือ ต้องการป้องกันหรือชะลอปัญหาไว้ก่อนที่จะขยายใหญ่โตหรือรุนแรง แต่ไม่มีงบประมาณ ไม่มีทุน ไม่มีหน่วยงานที่มีงบประมาณมาช่วย หรือพื้นที่ไม่สามารถทำโครงสร้างขนาดใหญ่ๆ หรือสุดท้ายเคยมีตัวอย่างทำแล้วแต่ไม่ได้ผล และชุมชนไม่ต้องการโครงสร้างแข็งขนาดใหญ่ๆดังกล่าว แล้วจะทำอย่างไร ?

Read more...
3 Jul 2014

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนความคิดให้กับเยาวชน บ้านเปร็ดใน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดในร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนความคิดให้กับเยาวชน บ้านเปร็ดใน เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2557โดยวิทยากรคือ พี่แชมป์ สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์

Read more...

More Articles...

Page 1 of 4

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

การบริการนักท่องเที่ยว
บริการอาหาร  ส่วนใหญ่อาหารที่จัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จะใช้วัตถุดิบในชุมชน ที่หาได้จากสวน ป่าชายเลน ทะเล เช่น ปู ปลา น้ำพริก ผัก และอื่นๆ เจ้าของบ้านโฮมสเตย์จะเป็นผู้ทำอาหารมาบริการให้นักท่องเที่ยว

บริการทัศนศึกษา
ลักษณะของกิจกรรมมักจะอยู่ในรูปการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน  เช่น ศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ในบริเวณศูนย์ศึกษาป่าเลน เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกของบริการโฮมสเตย์
ประกอบด้วย
1) ภายในห้องพักจะประกอบด้วย หลอดไฟ 1 หลอด พัดลม 1 ตัว ปลั๊กไฟสำหรับไว้ชาร์ตแบตเตอรี่
2) ห้องน้ำ   มีห้องน้ำแยกอีกห้องสำหรับผู้เข้ามาพัก หรืออาจจะใช้ร่วมกับห้องน้ำของเจ้าของบ้านได้
3) โทรทัศน์ และน้ำชากาแฟ จะจัดเป็นบริการส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันกับเจ้าของบ้าน

สถิติผู้เยี่ยมชม

010718
วันนี้วันนี้17
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้30
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้124
เดือนนี้เดือนนี้637
ทั้งหมดทั้งหมด10718

by ThaiWebExpert