การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ?
ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ชื่อโครงการเรียกชื่อย่อๆ ว่า? โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน?

about

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน

contact

การบริการนักท่องเที่ยว

บริการทัศนศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
ของบริการโฮมสเตย์

vdo

คลิปวีดิโอ

แนะนำชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด

องค์ความรู้

news

จากการที่บ้านเปร็ดในอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งแนวชายฝั่ง และดินที่สามารถปลูกพืช ผลไม้ ต่างๆ ได้ผลดี ส่งผลให้แหล่งทรัพยากรเหล่านั้นสามารถ แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือก จากการจัดเวทีกลุ่มพลังงานพบว่า บ้านเปร็ดในใช้แหล่งพล

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและฝึกปฏิบัติการทำเตาชีวมวล

                อ.สมมาส แก้วล้วน ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน วิศวกรรมเครื่องก

อ่านต่อ

ไผ่ : พืชเอนกประสงค์และการปลูกไผ่รวกดำที่บ้านเปร็ดใน

ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ผู้อำนวยการงานป่าไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้เกียรติมาบรรยายและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไผ่และการปลูกไผ่รวกดำให้กับชาวชุมช

อ่านต่อ

แนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น : การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคประชาชน

แนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น : การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคประชาชน         จากครั้งที่แล้วเราพูดถึงโครงสร้างต่างๆที่ใช้ในการแก้ป

อ่านต่อ

กลุ่มศึกษากัดเซาะชายฝั่งออกภาคสนาม

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555         โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ

อ่านต่อ

การดูงานนอกสถานที่และอบรมด้านพลังงานหมุนเวียน

วันที่ 1-2 กันยายน 2555 การดูงานนอกสถานที่และอบรมด้านพลังงานหมุนเวียน         โครงการ การยกระดับความรู้ความเข้าใจชุ

อ่านต่อ

แนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีเต๋ายางผสมแนวปักไม้ไผ่

โดย ดร.สมภพ รุ่งสุภา (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)           กว่าจะมาเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะช

อ่านต่อ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างชาวชุมชนกับโรงเรียนบ้านเปร็ดใน

โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ป่าชายเลน และประวัติชุมชน โดยร่วมกับชาวชุมชนบ้านเปร็ดใน

อ่านต่อ

มหกรรมนำร่องด้านพลังงานทางเลือก

มหกรรมนำร่องด้านพลังงานทางเลือกและการจัดทำบัญชีพลังงานครัวเรือนของชุมชนชาวบ้านเปร็ดใน วันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำ

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นชุมชนชายฝั่งแห่งหนึ่ง ที่ผ่านประสบการณ์จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพย

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน

กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนในโครงการวิจัยการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราดเพื่อเสริมความเข้มแข็ง และประยุกต์ใช้องค์ความรู

อ่านต่อ

ติดต่อนัดเยี่ยมชม

บ้านเปร็ดใน มีครัวเรือนที่เข้าร่วม จัด บริการการ ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จำนวน 25 หลังคาเรือน แต่ละเดือน มีนักท่อง เที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประ มาณ 60-80 คน

ดูเพิ่มเติม more

สถิติผู้เยี่ยมชม

statistic

Copyright 2012 Prednai.com

Top