• DSC00066
 • DSC00065
 • DSC00063
 • DSC00062
 • DSC00059
 • DSC00057
 • DSC00047
 • DSC00032
 • DSC00026
 • IMG 5369

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ? ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ชื่อโครงการเรียกชื่อย่อๆ ว่า ?โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน?

 • พลังงานทดแทน

  010
  จากการที่บ้านเปร็ดในอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งแนวชายฝั่ง และดินที่สามารถปลูกพืช ผลไม้ต่างๆ ได้ผลดี ส่งผลให้แหล่งทรัพยากรเหล่านั้นสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือก จากการจัดเวทีกลุ่มพลังงานพบว่าบ้านเปร็ดในใช้แหล่งพลังงานทางเลือกสำคัญๆ ดังนี้

  อ่านต่อ...

 • การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน


  ชาวเปร็ดในมีความพยายามในการใช้พลังของชุมชนในการร่วมรักษาพื้นที่ป่าโดยผ่านกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ช่วยสนับสนุน จนกระทั่งต่อมาร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และร่วมกันซื้อพื้นที่ป่านากุ้งร้างสำหรับปลูกป่าชายเลน รวมทั้งการมีพื้นที่งอกบริเวณชายฝั่งทะเลของชุมชนใกล้เคียง

 • การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ


  การกัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝั่ง การฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แนวชายฝั่งเกิดการถอยร่น จากการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี ค.ศ. 1987 กับ ค.ศ. 2008 พบการกัดเซาะชายฝั่งยาว 4 กิโลเมตร แนวป่าชายเลนถอยร่นเข้าไปราว 50 เมตร

 • ทรัพยากรประมง


  เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมขึ้นจากประโยชน์เดิมของป่าชายเลน เช่น ภูมิปัญญาในการจับปู ที่ต้องเรียนรู้ระบบนิเวศและวงจรชีวิตปู ซึ่งองค์ความรู้นี้ต้องมีการจัดวงเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการจับปูขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากการจับปูไม่ใช่แค่เพียงการหาเลี้ยงชีพ แต่ยังแฝงไปด้วยศาสตร์ต่างๆ ทั้งการสังเกตธรรมชาติ เข้าใจวิถีน้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน

3 Jul 2014

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนความคิดให้กับเยาวชน บ้านเปร็ดใน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดในร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนความคิดให้กับเยาวชน บ้านเปร็ดใน เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2557โดยวิทยากรคือ พี่แชมป์ สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์

Read more...
22 Mar 2014

อบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนและฝึกปฏิบัติการทำเตาชีวมวล

อ.สมมาส แก้วล้วน ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และการทำเตาชีวมวล ให้กับผู้นำชุมชน นักวิจัยชุมชน และภาคีเครือข่ายตำบลห้วงน้ำขาวหมู่1-หมู่5 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด

Read more...
9 Jul 2013

การรักษาและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเปร็ดใน

โดย นางสำเนา เป็ดแก้ว(หัวหน้าโครงการฯ)และคณะ

แนบไฟล์                                 ขนาด

การศึกษากัดเซาะ_สำเนา2546.pdf 1.45 MB

 

 

1 Mar 2014

บทเรียน บทรู้...เรื่องเล่าจากชุมชนวิจัย บ้านเปร็ดใน

คลิ๊กเพื่ออ่าน.....

15 Jun 2013

ระเบียบค่าใช้จ่ายของการศึกษาดูงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด

1.  ค่าบำรุงสถานที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน 500 บาท/ครั้ง/กลุ่ม

2.  ค่าตอบแทนวิทยากร คนละ 200 บาท (วิทยากรไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม)

3.  ค่าตอบแทนวิทยากรเดินชมป่า หรือ ลงเรือ คนละ 300 บาท (วิทยากรไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม)

4.  ค่าเช่าเรือ (นั่งได้ไม่เกิน 12 คน) ขั้นต่ำลำละ 700 บาท (รวมค่าน้ำมัน) ขึ้นอยู่กับระยะทาง

5.  ค่าที่พักโฮมสเตย์ คนละ 100 บาท โดยมอบหมายให้กลุ่มโฮมสเตย์ดำเนินการต่อไป

Read more...

More Articles...

Page 1 of 4

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

การบริการนักท่องเที่ยว
บริการอาหาร  ส่วนใหญ่อาหารที่จัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จะใช้วัตถุดิบในชุมชน ที่หาได้จากสวน ป่าชายเลน ทะเล เช่น ปู ปลา น้ำพริก ผัก และอื่นๆ เจ้าของบ้านโฮมสเตย์จะเป็นผู้ทำอาหารมาบริการให้นักท่องเที่ยว

บริการทัศนศึกษา
ลักษณะของกิจกรรมมักจะอยู่ในรูปการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน  เช่น ศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ในบริเวณศูนย์ศึกษาป่าเลน เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกของบริการโฮมสเตย์
ประกอบด้วย
1) ภายในห้องพักจะประกอบด้วย หลอดไฟ 1 หลอด พัดลม 1 ตัว ปลั๊กไฟสำหรับไว้ชาร์ตแบตเตอรี่
2) ห้องน้ำ   มีห้องน้ำแยกอีกห้องสำหรับผู้เข้ามาพัก หรืออาจจะใช้ร่วมกับห้องน้ำของเจ้าของบ้านได้
3) โทรทัศน์ และน้ำชากาแฟ จะจัดเป็นบริการส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันกับเจ้าของบ้าน

สถิติผู้เยี่ยมชม

007241
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้18
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้65
เดือนนี้เดือนนี้4
ทั้งหมดทั้งหมด7241

by ThaiWebExpert